Tietosuojailmoitus

Promewell Oy:n tietosuojailmoitus 8.10.2020

1. Rekisterinpitäjän tiedot

Promewell Oy
c/o Premius
Sarvijaakonkatu 5 B
33540 TAMPERE
toimisto@promewell.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Anne Sarja
Promewell Oy
c/o Premius
Sarvijaakonkatu 5 B
33540 TAMPERE
anne.sarja@promewell.fi

3. Rekisterit

• Promewell Oy:n asiakasrekisteri
• Promewell Oy:n sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

• Asiakasrekisteri:
Henkilötietoja käsitellään asiakkaiden hoidon laadun varmistamiseen ja hoidon järjestämiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan, tilastointiin, laskutukseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 16 § ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §.

• Sidosryhmärekisteri:
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen ja oikeutettuun etuun.

5. Rekisterien tietosisältö

• Asiakasrekisteri:
Rekisteröidyn yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Rekisteröidyn hoidon ja tutkimuksen kannalta välttämättömät tiedot, kuntoutussuunnitelma, ajanvaraus- ja potilas/asiakaspäiväkirjoja sisältäen mahdollisesti potilaan omia muistiinpanoja, harjoitustehtäviä ja piirroksia. Lisäksi potilaan suostumuksella tarvittaessa muita hoito- tutkimus tai kuntoutuslaitoksilta tai ammattihenkilöiltä saatuja tietoja.

Maksuasioiden käsittelyssä tarvittavia, sekä tilastoinnin ja tutkimuksen kannalta välttämättömiä tietoja.

• Sidosryhmärekisteri:
Rekisteröidyn nimi, yritys, asema puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

• Asiakasrekisteri:
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Muita säännönmukaisia tietolähteitä ovat potilaan tapaamisista kertyvä materiaali eli rekisterinpitäjän omasta toiminnasta saadut tiedot. Rekisteröity voi itse luovuttaa omia tietojaan, tai antaa suostumuksensa tietojen hakemiseen muilta rekisterin pitäjiltä, kuten asiakasta aikaisemmin hoitaneilta toimijoilta.

• Sidosryhmärekisteri:
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään ja sidosryhmien julkisilta verkkosivuilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn suostumuksella ja nimenomaisen lainsäännöksen nojalla.

Laskutusta varten tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin yhteistyökumppanille toimitetaan vain asiakkaan laskutuksen kannalta vaadittavat tiedot.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

• Manuaalinen aineisto:
Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu. Tulosteita käsittelevät vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työssään.

• Sähköisesti käsiteltävät rekisterit:
Henkilötietoja sisältävien rekistereiden käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tiedot on suojattu salasanoilla, palomuureilla ja muilla yleisesti hyväksytyillä teknisillä keinoilla.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetuissa käyttötarkoituksissa tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää korjaamaan tai poistamaan häntä koskevat puutteelliset, epätarkat tai vanhentuneet tiedot.

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät yhteydenotot tulee tehdä ottamalla yhteyttä kohdassa 2. mainittuun yhteyshenkilöön.

12. Evästeet

Promewell Oy käyttää verkkosivustollaan evästeitä. Kerättyjen tietojen avulla kehitämme sivuston sisältöä ja palveluitamme. Kerättyjä tietoja ei voi yhdistää henkilöön.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sivusto lähettää käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet ovat yleisesti käytettyä tekniikkaa ja niitä käytetään useimmissa sivustoissa.

Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Verkkoselaimen asetuksista on mahdollista kieltää evästeiden vastaanottaminen.

Evästeillä keräämme seuraavia tietoja:
• onko käyttäjä käynyt sivustollamme aikaisemmin
• mitä kautta käyttäjä on tullut sivustollemme
• millä sivustomme sivuilla käyttäjä käy
• kuinka kauan käyttäjän vierailu sivustollamme kestää
• mitä selainta käyttäjä käyttää